Vzdelávanie

Edukačné plány SADA

 1. Edukačný plán na rok 2022 Pozrieť dokument
 2. Edukačný plán na rok 2021 Pozrieť dokument 
 3. Edukačný plán na rok 2020 Pozrieť dokument 
Vzdelávanie a poskytovanie informácií je v súčasnosti dôležitým nástrojom získavania praktických znalostí v snahe pomáhať chrániť čistý šport a zabezpečiť súčinnosť so Svetovým antidopingovým kódexom. Medzinárodná norma pre vzdelávanie je dôležitým nástrojom svetového antidopingového programu. Táto norma vstúpila do platnosti 1. januára 2021. V novele Zákona o športe taktiež pre národné športové zväzy pribudla povinnosť vzdelávať svojich členov o boji proti dopingu. Základným princípom Medzinárodnej normy pre vzdelávanie je myšlienka, že športovec by sa mal najprv oboznámiť s dopingom prostredníctvom vzdelávania a nie až priamo počas dopingovej kontroly. Z týchto náležitostí vyplýva aj edukačný plán SADA, ktorý sa snaží rozumne navrhnúť a naplánovať stratégiu antidopingového vzdelávania na Slovensku.

Vzor edukačného plánu 2022

ČO JE DOPING?

Doping definujeme ako porušenie jedného alebo viac antidopingových pravidiel, napr. 
 • Prítomnosť zakázanej látky vo vzorke športovca.
 • Použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo metódy.
 • Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky.
 • Neposkytnutie údajov o mieste pobytu športovca.
 • Falšovanie alebo pokus o falšovanie ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly.
 • Držba zakázanej látky alebo metódy.
 • Obchodovanie alebo pokus o obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou.
 • Podanie alebo pokus o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo metódy športovcovi.
 • Spoluúčasť.
 • Zakázané združovanie. 
 • Odrádzanie od oznámenia porušenia.
 
ČO JE WADA?
 • Svetová antidopingová agentúra (WADA) je medzinárodná nezávislá organizácia, ktorá bola založená v roku 1999 s cieľom propagovať, koordinovať a monitorovať boj proti dopingu v športe.
 • WADA koordinuje vytvorenie a následný vývoj Svetového antidopingového kódexu. WADA sa podieľa na mnohých kľúčových aktivitách boja proti dopingu ako napríklad vedecký výskum v oblasti zakázaných látok a sociologický výskum, vzdelávanie, kontakt so športovcami, budovanie antidopingových kapacít, implementácia a plnenie Svetového antidopingového kódexu. WADA nie je testovacou organizáciou.
 • www.wada-ama.org
WADA_logo_World_Anti-Doping_Agency

 
ČO JE TO KÓDEX?
 • Svetový antidopingový kódex je dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť, že na celom svete platia rovnaké antidopingové pravidlá pre všetky športy.
 • Svetový antidopingový kódex

CODE 2015
 
 
ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK
Zoznam zakázaných látok je pre športovcov platný počas súťaže, ako aj v mimo súťažnom období. Zoznam sa aktualizuje ročne a aktuálnu verziu v slovenčine vždy nájdete na našej stránke.
 • Nezodpovedné užívanie akéhokoľvek lieku, výživového doplnku alebo metódy ťa môže pripraviť o tvoj najlepší výkon.
 • Veľký pozor pri užívaní výživových doplnkov! Aj tie, ktoré obsahujú len "prírodné" zložky môžu obsahovať zakázané látky.
stiahnuť (3)
 
Predtým, ako užiješ liek, výživový doplnok:  
TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY           
 • V prípade potreby môžete požiadať o udelenie terapeutickej výnimky buď svoju národnú antidopingovú agentúru alebo príslušnú medzinárodnú federáciu. Vďaka takejto terapeutickej výnimke môžete užívať zakázaný liek pre svoje špecifické zdravotné potreby.
 
TESTOVANIE  (dopingová kontrola)
 • Ak si športovcom národnej alebo medzinárodnej úrovne, môžeš byť kedykoľvek vyzvaný na dopingovú kontrolu na odber moču alebo krvi svojou národnou antidopingovou organizáciou, medzinárodnou federáciou alebo usporiadateľom významného podujatia.
 • Odber vzorky vykonáva akreditovaný dopingový komisár.
 • Testovanie môže byť počas súťaže alebo mimo súťaže.
 
PREČO SOM BOL VYBRANÝ NA DOPINGOVÚ KONTROLU PRÁVE JA?
 • Počas súťaže sa môžu športovci vyberať buď náhodne (losovanie), podľa umiestnenia alebo môže byť nariadené cielené testovanie.
 • V mimo súťažnom období môže byť športovec testovaný kedykoľvek, kdekoľvek bez oznámenia.
 • Ak si maloletý športovec alebo športovec so zdravotným znevýhodnením, platia pre teba isté úpravy pri odbere vzorky. O týchto náležitostiach ťa bude informovať dopingový komisár.
 
ADAMS (poskytovanie údajov o mieste pobytu)
 • Športovci aktualizujú svoje údaje o mieste pobytu prostredníctvom systému ADAMS.
 • Ak si zaradený do registra pre testovanie, vyžaduje sa od teba poskytovať aktuálne a presné informácie o mieste tvojho pobytu.
 • Adresa
 • tréningový plán a miesto tréningu
 • plán súťaží
 • každodenné pravidelné aktivity ako práca, škola
 • Najdôležitejšie, a asi aj najkomplikovanejšie je pre teba poskytovať 60 minútový interval s časom a miestom, kedy musíš byť každý deň dostupný na testovanie. Ak by si počas tohto 60 minútového intervalu nebol na mieste, bude táto kontrola považovaná za tzv. missed test.
images
 
 
PRIEBEH DOPINGOVEJ KONTROLY


1. Výber športovca
Dopingová kontrola môže byť vykonaná kedykoľvek a kdekoľvek.
2. Oznámenie
Dopingový komisár/asistent upozorní športovca, že bol vybraný na dopingovú kontrolu a informuje ho o jeho právach a povinnostiach.
3. Stanica dopingovej kontroly
Športovec sa má dostaviť tak skoro ako je to možné. Oneskorenie je možné z dôvodu vyhlasovania výsledkov alebo dokončenia tréningu. Komisár sprevádza športovca od oznámenia dopingovej kontroly až po jej ukončenie.
4. Zberná nádoba
Športovec má na výber z troch jednotlivo uzatvorených zberných nádob. Jednu si vyberie, skontroluje a má vybranú odberovú súpravu pod dozorom.
5. Poskytnutie vzorky
Počas odovzdávania vzorky je v miestnosti prítomný len športovec a komisár dopingovej kontroly. Pred odberom si športovec umyje ruky čistou vodou a je vyzvaný, aby zabezpečil voľný výhľad pri odovzdávaní vzorky.
6. Objem moču
Minimálne množstvo odovzdaného moču je 90 ml. Ak sa neodovzdá požadované množstvo, je potrebné poskytnúť ďalší moč, kým sa nesplní podmienka minimálneho množstva.
7. Rozdelenie vzorky
Športovec si vyberie jednu z troch súprav, skontroluje ju a overí čísla fliaš a uzáverov s číslom na obale. 30 ml naleje do fľašky B, zostávajúci moč do fľašky A. Malé množstvo sa ponechá v zbernej nádobe na zmeranie špecifickej hustoty moču. Moč do fľašiek nalieva športovec sám.
8. Utesnenie vzorky
Obe fľaše so vzorkami (A, B) utesňuje športovec sám. Spolu s komisárom potom overia, či sú správne zatvorené.
9. Špecifická hustota
Ak moč nespĺňa minimálne požiadavky, je potrebné odber opakovať.
10. Formulár dopingovej kontroly
Informácie o liekoch a doplnkoch výživy, ktoré v poslednej dobe užil.
Môže tiež uviesť všetky pripomienky, ktoré má k samotnému procesu dopingovej kontroly.
Tak isto môže podpísať súhlas, že jeho vzorka môže byť v budúcnosti použitá na anonymný výskum.
Skontroluje si, či na formulári dopingovej kontroly je správne uvedené číslo vzorky, a či kópia pre laboratórium neobsahuje žiadne údaje, pomocou ktorých by bolo možné ho identifikovať.
Po ukončení celého procesu dostane športovec kópiu celého formulára.
11. Nakladanie so vzorkou
Všetky vzorky sa prepravujú zabezpečeným spôsobom do akreditovaného laboratória, ktoré sa pri analýze vzoriek riadi medzinárodnými štandardmi. Vzorka A bude podrobená analýze, zatiaľ čo vzorka B bude bezpečne uchovaná na prípadné potvrdenie nepriaznivého nálezu vo vzorke A. Následne dostane výsledky organizácia, ktorá je zodpovedná za nakladanie s výsledkami.
 

NAKLADANIE S VÝSLEDKAMI
 • Sankcie za porušenie antidopingových pravidiel môžu byť rôzne. Od napomenutia až po celoživotný trest. Dĺžka zákazu športovej činnosti sa môže v rôznych prípadoch líšiť
 • Pri porušení antidopingového pravidla sa každý prípad posudzuje individuálne.
 • Zohľadňujú sa okolnosti porušenia, typ zakázanej látky, či sa jedná o opakované porušenie antidopingových pravidiel.
 • Ako športovec máš právo na analýzu svojej B vzorky.
 • Taktiež máš právo na spravodlivý proces.
 • Máš právo na odvolanie sa voči akémukoľvek rozhodnutiu týkajúceho sa porušenia antidopingových pravidiel.
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img