TUE

Terapeutické výnimky

Niekedy je pre športovca nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu na liečbu zdravotného stavu. Terapeutická výnimka umožňuje športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom.

Článok 4.4 Kódexu Terapeutické výnimky („TUEs“).

4.4.1 Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, alebo markerov a/alebo použitie alebo pokus o použitie, držba alebo podanie, alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy sa nepovažuje za porušenie antidopingového pravidla, ak je v súlade s ustanoveniami o TUE zaručenými podľa Medzinárodnej normy pre terapeutické výnimky.
4.4.2 Športovec, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, by mal požiadať o TUE svoju národnú antidopingovú organizáciu. Ak národná antidopingová organizácia zamietne žiadosť, športovec sa môže odvolať výlučne na odvolacom orgáne národnej úrovne popísanom v článkoch 13.2.2 a 13.2.3.
4.4.3 Športovec, ktorý je športovcom na medzinárodnej úrovni, by mal požiadať svoju medzinárodnú federáciu.

Medzinárodná norma pre TUE

Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky Svetového antidopingového Kódexu (ISTUE) je povinnou medzinárodnou normou vypracovanou v rámci Svetového antidopingového programu.

Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky bola po prvýkrát prijatá v roku 2004 a nadobudla účinnosť 1. januára 2005. Následné revízie sa vykonali v rokoch 2009, 2010 a 2011. Priložená ISTUE už obsahuje revízie ISTUE a schválil ju Výkonný výbor WADA na Svetovej konferencii o dopingu v športe v Johannesburgu dňa 15. novembra 2013. Účinnosť nadobudla dňa 1. januára 2015.

Oficiálny text Medzinárodnej normy pre terapeutické výnimky bude uchovávať WADA a bude vydaný v angličtine a francúzštine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi anglickým a francúzskym textom rozhoduje znenie v angličtine.

Kritériá pre udelenie TUE

Športovcovi môže byť udelená TUE ak môže preukázať splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:

 • Príslušná zakázaná látka alebo metóda je potrebná na účely liečby akútneho alebo chronického zdravotného stavu a daný športovec by utrpel vážne poškodenie zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola poskytnutá.
 • Terapeutické použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy s vysokou pravdepodobnosťou nepovedie k ďalšiemu zvýšeniu výkonnosti, ktorú by bolo možné predpokladať ak sa športovcovi po liečbe akútneho alebo chronického zdravotného stavu vráti normálny zdravotný stav.
 • Neexistuje primeraná terapeutická alternatíva k použitiu zakázanej látky alebo zakázanej metódy.
 • Nutnosť použitia zakázanej látky alebo zakázanej metódy nie je dôsledkom, úplne alebo čiastočne, predchádzajúceho použitia látky alebo metódy (bez TUE), ktorá bola zakázaná v čase daného použitia.

Retroaktívne TUE

Športovcovi môže byť udelený retroaktívny súhlas s terapeutickým použitím zakázanej látky alebo zakázanej metódy ak:

 • bola potrebná urgentná liečba alebo liečba akútneho zdravotného stavu; alebo
 • z dôvodu iných výnimočných okolností, nebolo dostatok času alebo príležitosť, aby športovec mohol podať žiadosť o udelenie TUE, alebo aby ju mohol TUEC posúdiť, pred odberom vzorky; alebo
 • platné pravidlá vyžadujú od športovca alebo povoľujú športovcovi (pozri článok Kódexu 4.4.5) požiadať o udelenie retroaktívnej TUE; alebo
 • je dohodnuté, že WADA a antidopingová organizácia, ktorej sa podáva alebo môže byť podaná žiadosť o udelenie retroaktívnej TUE súhlasí, že férovosť si vyžaduje udelenie retroaktívnej TUE.

Proces podania žiadosti o udelenie TUE

Športovec žiada o udelenie terapeutickej výnimky (ďalej ako „TUE“) prostredníctvom formulára žiadosti o TUE (ďalej ako „formulár“) dostupného v systéme „Anti-Doping Administration & Management System“ (ďalej ako „ADAMS“) (www.wada-ama.org/ADAMS)‎. Vzor formulára je k nahliadnutiu dostupný aj tu. (vložiť formulár).
 
Žiadateľ je povinný formulár po jeho vyplnení doručiť Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky výlučne prostredníctvom systému ADAMS. Na inak doručený formulár sa neprihliada a tento bude vrátane všetkých jeho príloh v súlade platnou právnou úpravou ochrany osobných údajov zlikvidovaný.   
 
Žiadateľ je spolu so žiadosťou o TUE povinný predložiť aj súhrn lekárskej správy. Žiadateľ je povinný súhrn lekárskej správy poskytnúť aj v anglickom alebo francúzskom jazyku, a to z dôvodu jeho ďalšieho preskúmavania Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).
 
Žiadateľ si ponechá jednu kópiu formulára vrátane všetkých jeho príloh predložených spolu so žiadosťou o TUE.

VZOR Žiadosť o udelenie TUE

Látky zakázané počas súťaže

V prípade látok zakázaných len počas súťaže by mal športovec požiadať o udelenie TUE najmenej 30 dní pred dátumom svojej nasledujúcej súťaže, pokiaľ nejde o urgentnú alebo výnimočnú situáciu.

Športovec by mal podať žiadosť svojej antidopingovej organizácii, medzinárodnej federácii a/alebo organizátorovi významného podujatia prostredníctvom systému ADAMS.

Žiadosť

Športovec žiada o udelenie TUE prostredníctvom systému ADAMS

Športovec by si mal ponechať jednu kompletnú kópiu dokumentov formulára žiadosti o udelenie TUE a všetkých materiálov a informácií, ktoré predloží na podporu danej žiadosti.

Súhrn lekárskej správy musí športovec poskytnúť aj v anglickom alebo franzúzskom jazyku, pretože TUE udelená SADA sa vkladá do systému ADAMS a je sprístupnená na revíziu Svetovej antidopingovej agentúre (WADA).

K formuláru musí byť priložené:

 • stanovisko kvalifikovaného lekára potvrdzujúce potrebu športovca užívať príslušnú zakázanú látku alebo zakázanú metódu na terapeutické účely; a
 • komplexné zdravotné záznamy, vrátane dokumentácie od lekára, ktorý stanovil pôvodnú diagnózu (ak existuje) a výsledkov všetkých vyšetrení, laboratórnych preskúšaní a obrazových výstupov súvisiacich so žiadosťou.

Žiadosť o udelenie TUE začne Komisia pre TUE (TUEC) posudzovať až po doručení riadne vyplneného formulára žiadosti a priložených všetkých relevantných dokumentov. Neúplné žiadosti budú vrátené športovcovi na doplnenie a opätovné predloženie.

Komisia pre TUE môže požiadať športovca alebo jeho lekára o doplňujúce informácie, vyšetrenia alebo obrazové výstupy alebo iné informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti športovca; a/alebo sa môže na základe vlastného uváženia obrátiť o pomoc na iných zdravotníckych alebo vedeckých expertov.
Všetky náklady vynaložené športovcom v spojitosti so žiadosťou o udelenie TUE a jej doplnením podľa požiadaviek TUEC znáša športovec.

TUEC musí rozhodnúť, či vyhovie alebo nevyhovie žiadosti čo najskôr a zvyčajne (tzn. pokiaľ nejde o výnimočné okolnosti) najneskôr do 21 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Ak je žiadosť o udelenie TUE podaná primerane včas pred podujatím, TUEC musí vyvinúť maximálne úsilie, aby vydal rozhodnutie pred začatím podujatia.

Rozhodnutie TUEC musí byť doručené športovcovi v písomnej podobe a musí byť poskytnuté k dispozícii WADA a ostatným antidopingovým organizáciám prostredníctvom systému ADAMS.

 • Rozhodnutie udeliť TUE musí špecifikovať dávkovanie, frekvenciu, spôsob a trvanie podávania príslušnej zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktoré povoľuje TUEC, vzhľadom na klinické okolnosti ako aj všetky podmienky v spojitosti s danou TUE.
 • Rozhodnutie odmietnuť žiadosti o udelenie TUE musí obsahovať vysvetlenie dôvodov odmietnutia.

Každá TUE bude mať určenú dobu trvania, podľa rozhodnutia TUEC, na konci ktorej platnosť danej TUE vyprší automaticky. Ak športovec potrebuje naďalej používať zakázanú látku alebo zakázanú metódu po dobe uplynutia platnosti, musí predložiť žiadosť o udelenie novej TUE dostatočne pred dátumom ukončenia platnosti prvej, aby bolo dosť času na vydanie rozhodnutia k žiadosti pred dátumom jej expirácie.

TUE bude stiahnutá pred uplynutím doby platnosti, ak športovec bezodkladne nesplní niektorú z požiadaviek alebo podmienok stanovených antidopingovou organizáciou udeľujúcou TUE. Alternatívne môže byť TUE zrušená na základe posúdenia zo strany WADA alebo odvolania.

V prípade vydania nepriaznivého analytického nálezu krátko po skončení platnosti alebo zrušení TUE na príslušnú zakázanú látku, antidopingová organizácia vykonávajúca počiatočné posúdenie nepriaznivého analytického nálezu (článok 7.2 Kódexu) musí zvážiť, či je nález konzistentný s používaním zakázanej látky pred uplynutím platnosti alebo zrušením TUE. Ak áno, dané použitie (a z neho vyplývajúca prítomnosť zakázanej látky vo vzorke športovca) nepredstavuje porušenie antidopingových pravidiel.

V prípade, že športovec po udelení TUE požaduje podstatne odlišné dávkovanie, frekvenciu, spôsob alebo trvanie podávania zakázanej látky alebo zakázanej metódy v porovnaní s údajmi špecifikovanými v TUE, tento musí požiadať o udelenie novej TUE. Ak prítomnosť, použitie, vlastníctvo alebo podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy nie je v súlade s podmienkami udelenej TUE, samotná skutočnosť, že športovcovi bola udelená TUE nezabráni, aby nález predstavoval porušenie antidopingového pravidla.

Schéma podania žiadosti TUE

Športovec môže žiadať o udelenie Terapeutickej výnimky na troch úrovniach:

1. Národná antidopingová agentúra

Svoju národnú antidopingovú agentúru žiada o TUE športovej národnej úrovne.
Športovec národnej úrovne (National-Level Athlete): Športovci, ktorí súťažia v športe na národnej úrovni, ako je definované každou národnou antidopingovou organizáciou v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie.

1

 

2. Medzinárodná športová federácia

Medzinárodnú športovú federáciu žiada o TUE športovec medzinárodnej úrovne.
Športovec medzinárodnej úrovne (International-Level Athlete): Športovci, ktorí súťažia v športe na medzinárodnej úrovni tak, ako je stanovené každou medzinárodnou federáciou, v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. 

2
 

3. Organizátori hlavných podujatí

Niektoré významné športové podujatie majú svoje kritériá pre udelenie TUE.
Organizátori hlavných podujatí (Major Event Organizations): Kontinentálne zväzy národných olympijských výborov a iné medzinárodné multi-športové organizácie, ktoré pôsobia ako riadiaci orgán kontinentálneho, regionálneho alebo iného medzinárodného podujatia.

3

Dokumenty TUE

 1. Medzinárodná norma pre TUE Pozrieť dokument
 2. Informácie o ochrane osobných údajov - TUE Pozrieť dokument
 3. International Standard for Therepeutic Use Exemptions Pozrieť dokument
 4. Poplatky za TUE Pozrieť dokument
 5. Žiadosť o udelenie TUE (vzor) Pozrieť dokument
 1. OCHORENIE ZAKÁZANÁ LÁTKA  
 2. ADHD metylfenidát dexamfetamín/dextroamfetamín Pozrieť dokument 
 3. Anafylaxia  epinefrín (adrenalín), glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 4. Androgénna deficiencia/hypogonádizmus testosterón hCG Pozrieť dokument 
 5. Arteriálna hypertenzia diuretiká beta-blokátory Pozrieť dokument 
 6. Astma  bety-2 agonisty, glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 7. Bowelova choroba glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 8. Deficiencia rastového hormónu (deti) rastový hormón Pozrieť dokument
 9. Deficiencia rastového hormónu (dospelí) rastový hormón Pozrieť dokument
 10. Diabetes Melitus inzulín Pozrieť dokument
 11. Intravenózna infúzia IV infúzie Pozrieť dokument
 12. Kašeľ pseudoefedrín, glukokortikoidy Pozrieť dokument
 13. Muskulárno-skeletálne zranenia narkotiká, glukokortikoidy Pozrieť dokument
 14. Neplodnosť klomifén citrát, spironolaktón Pozrieť dokument
 15. Obličková difenciencia glukokortikoidy, mineralokortikoidy, spironolaktón Pozrieť dokument
 16. Porucha spánku modafinil, dexamfetamín/dextroamfetamín, metylfenidát Pozrieť dokument
 17. Sinusitida/rinosinusitida pseudoefedrín Pozrieť dokument
 18. Transexuálni športovci testosterón Pozrieť dokument
 19. Transplantácia obličiek bety-blokátory, diuretiká, erytropoetín, glukokortikoidy Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img