Dopingová kontrola

Dopingová kontrola je štandardne zameraná na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok a/alebo použitia zakázaných metód v tele športovca. Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly je v športovo-technickej rovine vyjadrený Svetovým antidopingovým Kódexom WADA a jeho Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. V občiansko-právnej rovine je stanovený Zákonom č. 440/2015 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
O vykonaní súťažnej alebo mimosúťažnej dopingovej kontroly v Slovenskej republike rozhoduje s výhradnou právomocou Antidopingová agentúra SR v súlade s národným antidopingovým programom. Súťažná dopingová kontrola sa vykonáva na základe žiadosti národného športového zväzu alebo medzinárodnej športovej federácie alebo z vlastného rozhodnutia. V prípade vyžiadanej súťažnej dopingovej kontroly je táto hradená organizátorom podujatia v plnom jej rozsahu ako platená služba podľa cenníka SADA (viď. Cenník objednanej dopingovej kontroly.pdf ). Agentúra zabezpečuje vykonanie dopingovej kontroly počas súťaže (súťažná dopingová kontrola - ICT ) a/alebo mimo súťaž (mimosúťažná dopingová kontrola - OOCT).
 
Pre lepšie pochopenie na úvod uvádzame základné pojmy, ktoré v antidopingových pravidlách vyjadrujú poskytovanie biologickej vzorky za účelom zisťovania prítomnosti zakázaných látok.
 
Pojem „dopingová kontrola" znamená podľa Svetového antidopingového kódexu nielen samotný odber vzorky moču na športovisku, ako sa to často interpretuje, ale sú to všetky kroky a procesy od plánovania testov až po konečné rozhodnutie všetkých odvolaní vrátane všetkých krokov a procesov, ako napríklad poskytovanie informácií o pobyte športovca, odber vzoriek a nakladanie s nimi, analýza v laboratóriu, terapeutické výnimky, nakladanie s výsledkami a pojednávania. Je to teda pojem zahrnujúci podstatne väčší súbor činností i časové rozpätie.
 
Činnosť komisárov dopingovej kontroly na športovisku (alebo na inom mieste pri mimo súťažnej kontrole) vyjadruje pojem „odber vzorky", ktorý je definovaný ako všetky postupné činnosti priamo týkajúce sa športovca od prijatia oznámenia až do doby, kedy športovec po poskytnutí vzorky opustí stanicu dopingovej kontroly. Alternatívny je pojem odber biologického materiálu. „Poskytnutie vzorky" je samotné odovzdanie alebo odobratie vzorky moču alebo krvi do odberovej súpravy.
 
„Testovanie" je časť procesu dopingovej kontroly zahŕňajúca plánovanie odberu vzoriek, priebeh odberu vzoriek, nakladanie so vzorkami a transport vzoriek do laboratória.

 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img