DK mimosúťažná

Pri mimosúťažných dopingových kontrolách nie je zámerom antidopingových organizácií rušiť nočný pokoj športovca ani nadmerne zasahovať do jeho súkromia, avšak moderný trend v boji proti dopingu ukazuje, že mimosúťažné kontroly sú vysoko efektívne a podľa odporučenia WADA sa majú vykonávať v čo najväčšom počte a vyslovene bez predchádzajúce oznámenia. To vyžaduje, aby mala poverujúca antidopingová organizácia dostatočne podrobné informácie o mieste pobytu a pohybe športovca, aby mohol byť zastihnutý komisárom dopingovej kontroly neočakávane. Pre veľký počet športovcov a náročnosť na spracovanie informácií sa povinnosť odovzdávať informácie o mieste pobytu prednostne týka najlepších športovcov v danom športe, ktorí sú zaradení do takzvaného registra pre testovanie.

Samotný odber vzorky prebieha obdobne ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Stanica dopingovej kontroly sa operatívne volí v priľahlých priestoroch, pri kontaktovaní na domácej adrese je veľmi vítaná spolupráca a ochota športovcov vykonať odber vzorky priamo tam. Športovec postupuje podľa pokynov komisára dopingovej kontroly.

Register pre testovanie

Každá antidopingová organizácia vytvára podľa svojho antidopingového programu register športovcov a tieto kritériá i zoznam zaradených športovcov zverejňuje. Športovec môže byť zaradený súčasne do viacerých registrov - napríklad registra medzinárodnej športovej federácie (ak sa zúčastňuje majstrovstiev alebo iných významných podujatí) alebo registra národného športového zväzu (ak sa zúčastňuje medzinárodných podujatí alebo súťaží na najvyššej úrovni). Športovec by mal byť o zaradení do registra a rovnako o nutnosti poskytovať údaje o mieste pobytu informovaný. Na Slovensku vytvára register SADA podľa odporučených zoznamov od jednotlivých športových zväzov. Tie majú aj informačnú povinnosť voči športovcovi. Pokiaľ športovec nevie, či je zaradený do registra a či musí poskytovať informácie o mieste pobytu, môže sa informovať na príslušnej medzinárodnej federácii alebo národnom športovom zväze alebo na SADA. Aj keď je športovec zaradený do viacerých registrov súčasne, zvyčajne zasiela údaje o mieste pobytu len jednej organizácii (a v kópii aj ostatným organizáciám, o internej dohode organizácií je športovec informovaný), ktorá potom prípadné testovanie i vykonáva. Do registra pre testovanie s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú zaradení i všetci športovci so zákazom činnosti. Mimosúťažne môžu byť testovaní aj športovci s prerušenou športovou činnosťou a tehotné športovkyne.

Pre športovcov

Informácie o miestach pobytu
 
Všetci športovci zaradení do Národného registra pre testovanie sú povinní poskytnúť informácie o mieste pobytu na obdobie nasledujúceho štvrťroka.

5.6 Informácie o miestach pobytu športovca

Športovci,  ktorí sú zaradení do Registra pre testovanie svojou medzinárodnou federáciou a/alebo národnou antidopingovou organizáciou, poskytnú informácie o mieste svojho pobytu spôsobom špecifikovaným v Medzinárodnej norme pre testovanie a vyšetrovanie. Medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie musia koordinovať identifikáciu takýchto športovcov a zber informácií o mieste ich pobytu. Každá medzinárodná federácia a národná antidopingová organizácia prostredníctvom ADAMS alebo iného systému, ktorý schválila WADA, sprístupní zoznam, ktorý určí športovcov zaradených do jej Registra pre testovanie buď podľa mena, alebo podľa jasne definovaných špecifických kritérií. Športovci majú byť informovaní pred zaradením do Registra pre testovanie aj vtedy, keď sú z neho vyradení. Informácie o mieste svojho pobytu, ktoré poskytnú počas doby zaradenia v Registri pre testovanie, budú dostupné cez ADAMS alebo iný systém schválený  WADA a budú dostupné pre WADA a iné antidopingové organizácie s právomocou vykonávať testovanie športovca, ako je uvedené v článku 5.2. S týmito informáciami sa má vždy zaobchádzať prísne dôverne; majú sa používať výlučne na účely plánovania, koordinovania a vykonávania dopingovej kontroly,  poskytujúc informácie potrebné do Biologického pasu športovca alebo iné analytické výsledky, podporovať vyšetrovanie v prípade potenciálneho porušenia antidopingových pravidiel alebo podporovať konania tvrdiace, že došlo k porušeniu antidopingových pravidiel; a majú byť zničené, ak už stratili význam na tieto účely v súlade s Medzinárodnou normou na ochranu súkromných a osobných informácií. (Medzinárodná norma pre testovanie a vyšetrovanie)
 1. Register - športovci Pozrieť dokument
Športovci sú povinní vypĺňať informácie na nasledujúci štvrťrok najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca:
 • 1. kvartál (január, február, marec) - do 20. decembra,  
 • 2. kvartál  (apríl, máj, jún) - do 20. marca,  
 • 3. kvartál (júl, august, september) - do 20. júna 
 • 4. kvartál (október, november, december) - do 20. septembra.
Športovci alebo iné osoby sú zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky a metódy, obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód.

Porušením antidopingových pravidiel je:

2.4 Neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca

Akákoľvek kombinácia troch nezastihnutí na testovanie a/alebo pochybení pri poskytnutí informácií o mieste pobytu športovca tak, ako sú definované v medzinárodnej norme pre testovanie a vyšetrovanie v rámci dvanásťmesačného obdobia zo strany športovca v Registri pre testovanie. (Svetový antidopingový kódex)
 
Informácie, ktoré ste povinní uvádzať v systéme ADAMS
 
Všetci športovci zaradení do Národného registra pre testovanie sú povinní poskytnúť nasledovné informácie:
 • Telefónne číslo
 • Korešpondenčnú adresu
 • E-mailovú adresu
 • Fotografiu tváre
Ste povinní poskytnúť úplnú adresu miesta (štát, mesto, ulica, popisné číslo a doplňujúce informácie pre spresnenie lokality), kde budete nocovať na konci dotyčného dňa.
 
!Pre spresnenie informácií vložte poznámku do políčka „Additional Information“ (doplňujúce informácie). Pri špecifických adresách, ktoré sú ťažko prístupné vložte do poznámky popis trasy alebo GPS súradnice. Pozor na označenie a funkčnosť zvončekov pri bývaní v podnájme, informácie na vrátnici internátu alebo na recepcii hotela (do poznámky vložte meno uvedené na zvončeku, blok internátu, poschodie a číslo izby, názov hotela a číslo izby).
 
·   Ste povinní poskytnúť detaily Vášho súťažného rozvrhu.
·   Ste povinní poskytnúť detaily Vášho tréningového rozvrhu.
·   Ste povinní poskytnúť na každý deň štvrťroka jeden presný 60 minútový časový interval (Time Slot) medzi 05:00 a 23:00, kedy budete voľný a dostupný na testovanie v konkrétnej lokalite.
 
!Nezabúdajte, že adresa, ktorá je uvedená pri časovom intervale (Time Slot) musí byť úplná (štát, mesto, ulica, popisné číslo a doplňujúce informácie pre spresnenie lokality). Časový interval musíte uviesť pri každom dni v danom štvrťroku.
 
Pre prácu v systéme ADAMS je dôležité osvojenie si základných metodických materiálov:
 1. Rýchly sprievodca pre športovcov - ADAMS Pozrieť dokument
 2. Pravidlá pre športovcov zaradených v Národnom registri pre testovanie a systéme ADAMS Pozrieť dokument
Viac informácií a aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke WADA sekcia - ADAMS.


Pre športové zväzy

Monitoring systémom ADAMS
Národné športové zväzy majú povinnosť zasielať zoznam svojich športovcov, ktorí spĺňajú niektoré zo stanovených kritérií. Na základe týchto zoznamov a rozhodnutia Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky sú vybraní športovci zaradení do Národného registra pre testovanie alebo do Základného registra pre testovanie:

 • NRTP - Národný register pre testovanie s povinnosťou vyplňovania miest pobytu v systéme ADAMS.
 • Základný register - bez povinnosti vyplňovania miest pobytu v systéme ADAMS. Základné údaje o športovcovi: meno a priezvisko, šport a športová disciplína, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a korešpondenčná adresa. 
Zaradenie športovcov do NRTP a ZR uskutočňuje SADA. 
 
Povinnosti športových zväzov vo vzťahu k NRTP a ZR:
 
•štvrťročne zasielať aktualizovaný zoznam svojich športovcov. Na základe tabuľky vyplniť nasledovné údaje:
 • meno a priezvisko športovca, 
 • šport a disciplína,
 • dátum narodenia, 
 • korešpondenčná adresa, 
 • e-mailová adresa, 
 • telefónne číslo, 
 • umiestnenie na MS/ME/MS/OH/PH/EH*, 
 • členstvo v rezortných strediskách
• oznámiť športovcovi jeho zaradenie do NRTP a ADAMS, 
• preukázateľne odovzdať športovcovi prístupové meno a heslo do systému ADAMS najneskôr do 10 pracovných dní od ich vygenerovania SADA, 
• nahlásiť športovcov, ktorí sa zúčastnia na OH/PH/EH, športovcov, ktorí chcú obnoviť svoju športovú činnosť a športovcov, ktorí sú v treste za porušenie AD pravidiel, 
• vyradiť športovca, ktorý ukončil svoju športovú činnosť, 
oznámiť športovcovi jeho vyradenie z NRTP a ADAMS. 
 1. Register - športovci 
 2. Register - športy 
 3. Pravidlá pre zaradenie športovcov do NRTP a ADAMS – Individuálne športy  Pozrieť dokument
 4. Pravidlá pre zaradenie športovcov do NRTP a ADAMS – Kolektívne športy Pozrieť dokument
 5. Zoznam športovcov – tabuľka  Pozrieť dokument
 6. Oznámenie o ukončení športovej činnosti  Pozrieť dokument
 7. Oznámenie o obnovení športovej činnosti  Pozrieť dokument

ADAMS

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System - Antidopingový správny a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).
 
WADA ADAMS Whereabouts aplikácia
V záujme umožniť športovcom zaradeným do systému ADAMS zvýšiť komfort pri správe údajov a ich celkovej aktualizácii oznamujeme spustenie komunikačnej aplikácie pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS.
Prostredníctvom iPhonu alebo Androidu majú športovci jednoduchý a rýchly prístup k údajom v systéme ADAMS. Mobilné notifikácie zároveň uľahčia zapamätať si dôležité termíny a pripomenú športovcom zaradeným v registroch pre testovanie ich povinnosti. Aplikáciu si môžete stiahnuť v Google Play Store a App Store.
 
Pre viac informácií navštívte stránku: WADA
Návod na použitie aplikácie nájdete TU.
 
Video návod na ADAMS
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky pripravila pre nových, ale aj súčasných užívateľov systému ADAMS video návod, v ktorom je ukázané na fiktívnom športovcovi, čo všetko a akým spôsobom má byť v ADAMSe vyplnené. Video ukazuje základné možnosti vypĺňania miest pobytu, akými sú miesta prespania, súťaže, pravidelné aktivity, 60-minútový časový interval, kedy je športovec pripravený na testovanie a možnosti zadávania dlhších ciest.

Prezeranie videa si nastavte na FullHD (1080p) alebo HD (720p) rozlíšenie, aby sa text zobrazoval čitateľne.

https://www.youtube.com/watch?v=HbU-lSbC7so

*video slúži na ukážku spôsobu vypĺňania údajov, nezohľadňuje kvantitu údajov pre jednotlivé registre športovcov

icon
 • img
 • img
 • img
 • img