SADA podporuje vznik chorvátskej antidopingovej agentúry

04.06.2019
Zakladajúci členovia Stredoeurópskej antidopingovej organizácie - Rakúsko (NADA Rakúsko), Chorvátsko (CIPH), Maďarsko (HUNADO), Poľsko (POLADA), Srbsko (ADAS), Slovensko (SADA) a Slovinsko (SLOADO) sa rozhodli podporiť úsilie Divízie pre antidoping chorvátskeho Inštitútu verejného zdravia o zmenu národnej legislatívy. Viedla by k vytvoreniu národnej antidopingovej organizácie s plnou právnou nezávislosťou, ktorej jediným účelom je chrániť čistý šport na základe zásad dobrej správy vecí verejných, operačnej nezávislosti, primeraného a transparentného financovania a uznateľnosti. Cieľom tejto iniciatívy - spolu s iniciatívou na zmenu a doplnenie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa antidopingovej politiky v oblasti športu - je lepšie zosúladenie pozície národnej antidopingovej organizácie s Dohovorom UNESCO, Dohovorom Rady Európy a Svetovým antidopingovým kódexom. Všetky uvedené dokumenty plne podporujú zachovanie ducha čistého športu.

Founding members of Central European Anti-Doping Organization - Austria (NADA Austria), Croatia (CIPH), Hungary (HUNADO),  Poland (POLADA), Serbia (ADAS), Slovakia (SADA) and Slovenia (SLOADO) – represented at the Founding Meeting in Budapest on 28th May 2019, have decided to support efforts of the Division for Anti-Doping of Croatian Institute of Public Health to change national legislation which would result in establishing a national anti-doping organization with full legal independence whose sole purpose is to protect clean sport on the principles of good governance, operational independence, appropriate and transparent financing, and recognizability. This initiative together with the initiative to amend national legislation in relation to anti-doping in sport is aimed to better align the position of the national anti-doping organization with the UNESCO Convention, Anti-Doping Convention of the Counsel of Europe and World Anti-Doping Code. All the mentioned documents are completely dedicated to preserving the spirit of clean sport.

 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img