Peter Reisz: Nová komisia má viesť k efektívnejšiemu riešeniu porušení pravidiel

26.04.2021
Advokát Peter Reisz pôsobí od roku 2021 vo funkcii predsedu Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni. V rozhovore pre Antidopingovú agentúru SR hovorí o detailoch prečo vznikla táto komisia a čo má na starosti.
Stali ste sa predsedom novej Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni. Čo konkrétne je vo vašej kompetencii?
Komisia pre konanie vo veci dopingu sa v zmysle zákona o športe stala centrálnym orgánom na riešenie a sankcionovanie porušení antidopingových pravidiel. Je nezávislá od športových zväzov ako aj Antidopingovej agentúry SR. Znamená to, že disciplinárne riešenie porušení antidopingových pravidiel prechádza z disciplinárnych orgánov jednotlivých zväzov a asociácií na túto komisiu. Čo sa týka konkrétne mojej funkcie predsedu, vyplývajú mi z nej najmä organizačné povinnosti a zodpovednosti spojené s činnosťou komisie.

Aké sú vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti? Mali ste skúsenosti s podobnou prácou aj v minulosti?
Mám advokátsku kanceláriu, pôsobím ako advokát. Vždy som si prial, aby som svoju prácu vedel nejakým spôsobom prepojiť so športom, ku ktorému mám od detstva veľmi hlboký vzťah. Mám to šťastie, že sa mi toto prianie darí napĺňať. Od roku 2014 pôsobím ako člen Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu a teraz budem pôsobiť tiež v rámci Komisie pre konanie vo veci dopingu.

Aký je váš pohľad na fair-play?
Fair–play vnímam ako jeden z najdôležitejších princípov v športe, ako princíp spravodlivosti aplikovaný v športe. Šport je krásny, keď prináša čo najviac emócií. Keby sa princíp fair-play neaplikoval, o niektoré pozitívne emócie by sme boli ukrátení.

Aké sú vaše vízie v pozícií predsedu v smerovaní komisie?
Osobne sa budem usilovať o to, aby bola Komisia pre konanie vo veciach dopingu vnímaná medzi športovo-odbornou aj laickou verejnosťou ako odborný, transparentný a spravodlivý orgán, ktorý bude pre tzv. čistých športovcov garantovať, že tí, ktorí pravidlá porušili, budú spravodlivo sankcionovaní. A naopak pre previnilcov garantovať spravodlivé konanie pri zachovaní všetkých ich procesných práv.

Čo všetko má komisia na starosti?
V skratke povedané, komisia je príslušná na prejednanie a prípadné sankcionovanie všetkých porušení antidopingových pravidiel v slovenskom športe. V tomto smere bude komisia pod mojim vedením úzko spolupracovať s Antidopingovou agentúrou SR. Očakáva sa, že väčšina podnetov na začatie konania pred komisiou bude prichádzať práve od agentúry, pod ktorú spadajú dopingoví komisári, ktorí vykonávajú kontrolu dodržiavania antidopingových pravidiel.

Ako vnímate založenie tejto komisie? Bolo z vášho pohľadu jej zriadenie nevyhnutnou záležitosťou?
Vytvorenie centralizovanej komisie na štátnej úrovni vnímam ako krok k zvýšeniu odbornosti a efektívnosti riešenia porušení antidopingových pravidiel. Zatiaľ čo disciplinárne orgány jednotlivých športových zväzov a federácií riešia široké spektrum disciplinárnych previnení, táto komisia sa bude zaoberať výlučne porušeniami v oblasti dopingu. Taktiež by sa mali minimalizovať prípadné konflikty záujmov, ktoré by mohli nastať najmä v rámci disciplinárnych konaní u menších zväzov a federácií.

Takéto komisie sú vo svete štandardným modelom. Prečo existujú u nás až od tohto roku? 
Ťažká otázka, na ktorú pravdupovediac neviem relevantne zodpovedať. Ale ako sa vraví, radšej neskôr ako nikdy. Teraz je komisia zriadená a ja si len prajem, aby mala čo najmenej práce a nemusela riešiť dopingové previnenia.

Aký je rozdiel medzi komisou na prvom a druhom stupni?
Komisia na prvom stupni je orgán, ktorý bude vykonávať dokazovanie, viesť konanie a rozhodovať o previnení a uložení sankcií. Komisia na druhom stupni bude rozhodovať o prípadných opravných prostriedkoch.


reisz

reisz2
icon
  • img
  • img
  • img
  • img