Nové pravidlá pri porušení antidopingových pravidiel

23.03.2021
O porušení antidopingových pravidiel športovcov najnovšie rozhodujú dve nové, nezávislé komisie. Hoci vo svete je tento model štandardom, na Slovensku platí len od januára tohto roka.Nová forma navyše zvýši odbornú úroveň panela a zjednotí rozhodovací proces.

Komisia, ktorá po novom rozhoduje o porušení antidopingových pravidiel - na prvom a druhom stupni –je nezávislá nielen od zväzu, ale aj národnej antidopingovej agentúry. Konanie komisie by malo byť navyše verejné, rovnako ako aj výberové konanie na členov tejto komisie, čím bude zabezpečená transparentnosť.

Každá komisia je zložená z troch členov a dvoch náhradníkov pre prípad konfliktu záujmov v prejednávanej veci alebo k účastníkom konania. „Pri vytváraní komisií bola rozhodujúca bezúhonnosť, odbornosť a nezávislosť každého člena. Aby zloženie komisií bolo skutočne odborné, vyžaduje sa trojročná prax v oblasti vied o telesnej kultúre, lekárskych vied, farmacutických vied, prírodných vied alebo oblasti práva. Predseda komisie musí mať aj právne vzdelanie druhého stupňa. Minister školstva na základe výberového konania zvolí najvhodnejších kandidátov na štvorročné funkčné obdobie,“hovorí špecialista v oblasti športového práva Miroslav Chlípala.„Verím, že kreovanie nových komisií je absolútne v záujme 'čistých' športovcov, ktorí sa nemusia obávať neodborného prístupu alebo akéhokoľvek iného vplyvu na rozhodovanie nových komisií. Z pohľadu športovcov zároveň dôjde k zosúladeniu štandardu, aký poznajú z pôsobenia v zahraničí,“ dodáva právnik.

Transparentnosť konania na prvom mieste
Jednou z priorít nového systému je zabezpečenie transparentnosti konania a to hneď viacerými spôsobmi. „Samotný výber členov s dôrazom na ich integritu a odbornosť je prvým pilierom. Druhým je štatút komisie pre konanie vo veci dopingu. Štatút je plne v súlade s medzinárodnými štandardami, ktoré vyžaduje Svetový antidopingový program.Vydáva ho ministerstvo školstva, ktoré je garantom plnenia záväzkov Slovenskej republiky z medzinárodných dohovorov UNESCO a Rady Európy v oblasti boja proti dopingu v športe. Tretím pilierom je samotný dohľad Svetovej antidopingovej organizácie a Rady Európy nad dodržiavaním záväzkov Slovenskej republiky v oblasti boja proti dopingu,“ vymenúva odborník na športové právo Miroslav Chlípala.
 
Dopingové kontroly v každej dobe
Hoci žijeme v špecifickej dobe a športové podujatia sú výrazne obmedzené, dopingoví komisári robia odbery aj naďalej. „Našťastie celkový počet porušení antidopingových pravidiel v Slovenskej republike ročne nie je vysoký. Ukazuje sa však nový trend v podobe sofistikovanejších pokusov športovcov a sprievodného personálu o porušovanie antidopingových pravidiel. Ešte znepokojivejší je fakt, že v prípade podozrenia z porušenia sa porušovateľ snaží vyhnúť postihu prostredníctvom rôznych procesných obštrukcií alebo pochybných právnych konštrukcií. Práve s takýmito výzvami sa budú musieť vysporiadať nové komisie,“ dodal na záver Miroslav Chlípala.

Foto_05_Chlipala
icon
  • img
  • img
  • img
  • img