Dopingový komisár je verejný činiteľ. Čo to znamená pre športovcov?

12.10.2021
Dopingové kontroly sú pre športovcov súčasťou športového života. Len málokto si však uvedomuje, že keď komunikuje s dopingovým komisárom, hovorí s verejným činiteľom.
 
Hoci dopingoví komisári majú podľa Zákona o športe od 1. januára 2016 počas výkonu dopingovej kontroly štatút verejného činiteľa, stále sa ukazuje, že si to uvedomuje pomerne málo športovcov, funkcionárov či laická verejnosť. Verejný činiteľ je chránenou osobou. Prípadné protiprávne konanie voči dopingovému komisárovi je teda považované za závažnejšie, ako voči osobe, ktorá nemá status chránenej osoby. V praxi to môže znamenať aj prísnejšie tresty za trestný čin spáchaný voči dopingovému komisárovi.
 
Takisto platí, že každý, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa - pri výkone jeho právomoci - dopúšťa sa priestupku. „Sme toho názoru, že ochrana dopingových komisárov je na dostatočnej úrovni, absentuje však dostatočná informovanosť v radoch športovcov, funkcionárov, organizátorov súťaží, aké je skutočné postavenie a právomoci dopingového komisára a aké riziká pre toho, kto voči dopingovému komisárovi protiprávne koná alebo neuposlúchne jeho výzvu, vyplývajú. Našim primárnym záujmom je preto prostredníctvom osvetových, vzdelávacích a ďalších programov sa zamerať na rozšírenie povedomia o práci, postavení a právach dopingových komisárov,“ hovorí odborník na športové právo Štefan Pilár.
 
Dôsledné skúmanie námietok  
 
Každá jedna námietka, sťažnosť či pripomienka zo strany športovca je dôsledne analyzovaná a prešetrená. Záujem spoločnosti na „ochrane čistého športu“ medzi dopingovými komisármi je totiž veľmi vysoký. Takzvané dôkazné bremeno je však na športovci. „Nikto nemá záujem športovcom hroziť, násilne voči nim uplatňovať právomoc či športovcov dodatočne trestať. Našim prvoradým záujmom je čistota v športe a výkon dopingovej kontroly v súlade s pravidlami Svetového antidopingového programu, pričom sme toho názoru, že čím viac osôb bude dostatočne edukovaných a vedomých si práce a postavenia dopingového komisára, tým menej komplikácii vzniknutých v rámci výkonu dopingovej kontroly môžeme v budúcnosti očakávať,“ vysvetľuje právnik Štefan Pilár.

Clanok Doping komisar_Stefan_Pilar
icon
  • img
  • img
  • img
  • img